Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende 2500 jaar is de stad begraven geweest, maar nu is zij niet langer begraven.

En nu Tyrus.

„Daarom alzoo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan u, o Tyrus, en Ik zal vele heidenen tegen u doen opkomen, alsof Ik de zee met hare golven deed opkomen. Die zullen de muren van Tyrus verderven en haren toren afbreken; ja, Ik zal haar stof van haar wegvagen, en zal ze tot eene gladde steenrots maken. Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding van netten; want Ik heb het gesproken, zegt de Heere Heere; en zij zal den heidenen ten roof worden" (Ezech. 26 : 3—5).

Coffin, die gedurende den Amerikaanschen oorlog correspondent van de Boston Journal was, maakte in 1868 toen de oorlog geëindigd was, eene reis rondom de aarde. Op een avond toen hij juist met zonsondergang op de plaats van het oude Tyrus kwam, verzocht hij zijnen gids de tent op te slaan bij de ruïnes, waar nu naakte rotsen zijn; toen haalde hij zijn Bijbel voor den dag en las de plaats waar van „uitspreiding van netten" gesproken wordt. Hij vertelde dat de visschers juist ophielden met visschen en hunne netten op de rotsen van Tyrus uitspreidden, nauwkeurig zooals het honderden en honderden jaren geleden voorspeld werd. En toen tegen deze groote steden geprofeteerd werd, waren zij als Parijs, Londen, New-York, in hun volle heerlijkheid; maar hun heerlijkheid is verdwenen!

Let nu op de voorspelling aangaande Jeruzalem.

„En als Hij nabij kwam en de stad zag weende Hij over haar, zeggende: Och of gij ook bekendet, ook

I

Sluiten