Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik dacht dat je reeds bezig waart met den brief tot antwoord van stapel te laten loopen ,J! '

„Wat moet ik antwoorden?" De stem van den jongen man klinkt onveranderd en toch is het hem, als moest ieder zijn hart door deze wroorden hooren klopppen.

„Nu voor den bliksem, de slungel moet komen!" Een jubelkreet weerklinkt er van Erika's lippen. Wigand krimpt ineen ; een oogenblik trekt zich de hand op zijn borst krampachtig samen, daarop haalt hij diep adem en wendt zich naar de deur. „Ik dank u, oom; ik zal het den Geheimraad onmiddellijk berichten."

HOOFDSTUK IV.

Strenge heeren regeeren niet lang.

De winter was al te bar en streng geweest, daarom verhief het gevangene koningskind, de aarde, met woeste stoutmoedigheid den nek, om de ketenen \ an ijs en sneeuw overhaast af te schudden.

Het was een heete strijd. Door de lucht loeide het, de stroomen deden hunne pantsers van kristal springen en bruisten met den stormwind om het hardst een wild

lied der vrijheid.

De armen van den ouden Winter waren evenwel nog zoo sterk als die eens jongelings. Hij omklemde^ zijn zich verwerende geliefde en drukte ze tegen de ijzige borst, zoodat haar hulpgeschreeuw door het heelal weergalmde, de witte sluier omhoog fladderde als nevel en damp, en tranenstroomen over berg en dal vloeiden.

Moeder Zon hoorde haar kind, zij kwam het te hulp met de duizenden gouden, lichtgewiekte geestenscharen, die den reus ten val brengen, evenals een zwerm geelgetinte bijen een stier bedwingt.

Toen nam de heerschappij van den tiran een einde, vroeger dan al de voorgaande jaren.

Sluiten