Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een klein geschrift, getiteld „De Dorpslurley", — Opera in drie bedrijven. Daarbij een briefje, dat de volgende laconische regels behelst: „Bijgaande een operatekst, welke oprechte geestdrift voor uw talent heeft opgesteld." Geen onderteekening, geen afzender — niets. — Ik lees, lees gaandeweg belangstellender en meer verrukt. De Dorpslurley is schitterend, ronduit verheven, zeg ik u! Een paar plaatsen ietwat te naief en schuchter gesluierd, doch dat kan gemakkelijk verholpen worden.

„Gij kunt u mijn vreugde, mijn opgewondenheid voorstellen!

„Wat ik zoo langen tijd wanhopend heb gezocht, valt voor mij als een verschietende ster uit den hemel! Natuurlijk vorschte ik dag en nacht naar den schrijver of schrijfster. Het schrift gaf geen vingerwijzing, het was een gewone, flinke hand, bovendien stond ook onder in den hoek verscholen „copie". Het pakje was op de post gedaan in de residentie. Het boezemt mij in de hoogste mate belangstelling in, den anonymus te leeren kennen.

„Het kan alleen van een zeer uitstekend kunstenaar zijn! Het stuk zit zoo goed in elkander, is er zoo op aangelegd om effect te maken en zoo origineel geschreven, als alleen een eerste kracht dat vermag! Ik zou gaarne eens een roman lezen, welke uit diezelfde pen is gevloeid, dat moet een genot wezen! Wie weet hoe dikwijls ik het reeds gedaan heb; de schrijver kan alleen een beroemde grootheid zijn!

„De eene of andere meester of meesteres op het gebied der moderne litteratuur heeft zeker hier of daar gehoord, dat ik naar een tekst zoek, en ziedaar: „ Oprechte geestdrift voor mijn talent" helpt mij uit de klem!

„Gij kunt u voorstellen, hoe het geheimzinnige, eigenaardige van deze zending mij opwekt en bezielt L Ik hoop in Griekenland de opera te voltooien en houd mij overtuigd, dat daar de heete zon een bedwelmende, giftig-zoete bloem uit den knop kust! Wild en harts-

Sluiten