Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitliet. Was dat niet een teeken, dat hij tegen haar eerlijk en oprecht was. Zij weet, wat hij geleden heeft. Voor zijn hartstochtelijkheid was dat, wat hij verduurde, genoeg, om hart en ziel te vergiftigen. Zij, het weeke, milde, geduldige meisjesgemoed, voegt zich zonder eigenliefde naar den wil des vaders, maar de man, de kunstenaar, lijdt doodelijke smarten onder den vreemden, tirannieken dwang, welke zijn ganschelevensgeluk vernietigen zal. Men moet tegenover Joëls karakter rechtvaardig zijn, en ieder, die hem zoo kent als Erika, zal met hem niet in het gericht treden, als met een gewoon, alledaagsch mensch. Erika streek diep ademhalend over het voorhoofd, als wilde zij de schaduwen wegwisschen, welke er bij het lezen van den brief onwillekeurig over gevlogen waren. Zij glimlachte.

De Dorpslurley! Welk een verrukking, welk een onuitsprekelijke vreugde voor haar! Wat zij beoogde, had zij bereikt, en deze schoone uitkomst deed haar hart sneller kloppen. Erkenning en lof werken bedwelmend op een jonge ziel. Erika breidde onstuimig de armen uit, als wilde zij vol hemelhoog jubelende bezieling de gansche wereld omhelzen.

Moet zij hem bekennen, wie de schrijfster is? Een oogenblik weifelt zij tusschen den gloeienden wensch, in Joëls oogen een triomf te vieren, en haar maagdelijken schroom, haar pseudoniem te overwinnen. Ook zeide zij bij zichzelf vol echte menschenkennis, dat de oplossing van het belangwekkende raadsel op een natuur als die van den jongen Eikhoff ontnuchterend werken moet. Hij laat zich al te zeer door uitwendige omstandigheden beheerschen, en de gedachte, dat hij een beroemd auteur zulk een levendige belangstelling inboezemt, dat die voor hem de gewenschte operatekst schrijft, zal hem opwekken en aansporen, nu ook van zijne zijde het beste te geven, om zich het vertrouwen, dat men in hem stelt, waardig te maken.

Zij zal derhalve onzelfzuchtig en bescheiden over de schrijfster der „Dorpslurley" zwijgen, zal zichzelve de

Sluiten