Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo lieve, nieuwe melodie fluiten, heb je soms een

muzikale gedachte gehad?"

„Zoo op slag?" Joel greep gelaten naar een nieuw stuk koffiegebak ; „ik heb toch gisteren eerst den neus in deze klassieke lucht gestoken!" ^ _ n

„Ik hoorde gisterenavond concert in ééndercaies. De zoon haalde de schouders op. „Dat reeds! Ik ben er ook heengegaan, doch het was louter bekende muziek en zoo weinig verheven, dat er absoluut niets uit te halen was. — Ik bid u, hoe zou dat ook in een ommezien mogelijk zijn? Mijn onderzoekingsreis begint toch eerst, en vóór alle dingen moet ik eerst eens een bedevaart naar het binnenland doen, om het volkslied en de nationale muziek te bestudeeren!"

„Naar het binnenland!!" Mevrouw Elly sloeg ontsteld de handen ineen.... „Jongen, dat is je toch, naar ik hoop, geen ernst?"

Joël lachte. „Volle, heilige ernst."

„Ik bezweer je! — In het binnenland vindt je slechts

een wildernis, een woestijn vol rotsen, welke zoo ijzingwekkend onveilig is, dat het vermetel zoji zijn, zich moedwillig onder die bandieten te wagen.' ^

„Waar hebt gij die sprookjes gelezen, in „Gnmm

of „Andersen"?"

Spot maar! — Alle menschen in Berlijn hebben me aanhoudend de vreeselijkste geschiedenissen van roof, moord en overrompeling verteld, — denk maar eens aan het vermoorden der Engelschen op het slagveld van Marathon " n

„Was ik toen reeds op de wereld??"

„Vlegel! — 't Is zonder twijfel reeds geruimen tijd

geleden —"

„Twintig jaren ongeveer!"

„Doch dat doet er niet toe —"

„Hebt gij er van gehoord, of laast gij^ van een dergelijk ontzettend voorval in Griekenland.''"

Mevrouw Elly haalde min of meer zenuwachtig de schouders op. „Neen, dat niet

Sluiten