Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neeren ? Wellicht het middelste gedeelte van de ouverture? of het trio van het eerste bedrijf?"

De jonge kunstenaar sloeg achteloos het eene been over het andere, zoodat de zijden kous met groote ruiten boven den gelen touristenschoen schitterend te voorschijn kwam.

„Onzinnig idéé! — 's morgens vroeg op de nuchtere maag een hoeveelheid noten slikken!!"

„Vele musici en dichters beweren toch, in den voormiddag het best te kunnen werken!"

„Triviale zielen! — Handwerkslui in de kunst!" Hij trok ironisch de lippen op: „Ik hoop, dat mijn schrandere moeder, die kennis van muziek heeft, me dat soort van notenkrakers niet tot voorbeeld stelt!!"

„Hartje! welk een gedachte! Neen, zoo doodelijk wensch ik me niet te blameeren." De spreekster sloeg een zwarte kanten sjaal om het hoofd, want tegenover hen was er een venster geopend, om den ongegeneerd waarnemenden zoon Albions een vrijen blik op het balkon te verschaffen. De manipulatie met de sjaal schonk evenwel gelegenheid, de schoone handen zooveel mogelijk te presenteeren! — „Je weet, hoe ik over kunstenaars denk, die hun ideaal scheppen tot een saaien „arbeid" verlagen. Het genie is als de zon, — men kan haar niet bevelen te schijnen en moet de schitterende stralen, welke zij zoo genadig is af te werpen, opvangen zoodra zij door de wolken breken."

„Zóó is het. — Gij zijt een verheven en logisch denkende vrouw. Dus, wat zullen we uitvoeren ?"

„In Baedecker staat iets van een zeer loon enden rit naar het „Kanon", om de Ulyssesklip in oogenschouw te nemen. Hij moet daar met den sluier van Leucothea geland zijn. Indien men dien sluier in plaats van die vervelende rotsen kon zien, zou het me nog meer in verzoeking brengen uit rijden te gaan, want tusschen ons gezegd, stel ik niet het geringste belang in dien romanheld, wiens naam iemand, die dit land bezoekt, overal met dezelfde volharding tegentreedt, als eertijds

Sluiten