Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van een schoone, begeerlijke vrouw! \ urig, verblindend in kleurenpracht, bedwelmend, — machtig genoeg, om uit een held een willoozen zwakkeling te maken, — lief, vol troostende bekoorlijkheden, versterkend en verheffend. — Ik houd me overtuigd, dat de Mavrodaphne toch een godin is, welker betooverend oog ons uit eiken droppel tegenstraalt!

„Gij moet den noodlottige leeren kennen, en het zou me genoegen doen, als zij ook uit u den slaaf en ridderlijken minnaar maakte, zooals uit den armen Spiro Malia!"

„Welk een schoone naam! Is zijn bezitter even

origineel?"

„Hij is meer dan dat! Hij is een musicus, een zonderlinge, arme, schitterende, van God begenadigde speelman!"

Joël luisterde verbaasd.

„Een speelman? hoe heb ik dat te verstaan?"

Mijnheer Clausz haalde de schouders op. „Hoe zouden wij, alledaagsche menschen, zulk een bijzonder kunstenaar en reizend persoon ook maar eenigszins begrijpen. Interesseert u de bruine kameraad, ga dan mede en verrijk uw menschenkennis door een beslist buitengewone studie!"

„Als de dames zoo vriendelijk willen zijn het mij

te veroorloven —"

„Verontrust u niet, Mijnheer Eikhoff, wij maken schier eiken avond het dankbare publiek van dien Ibycus Rcdivivus uit!"

„Des te beter, — ik ben bepaald zeer verlangend den man te leeren kennen, die de viool zoo vaardig schijnt te hanteeren, als hij!" .

Het kleine gezelschap betrad het open plein voor

de kelders. - . ,, A

Een verrassend tooneel bood zich daar aan de blikken aan.

De laatste vlammenbundels van het avondrood, dat den hemel met purper en goud overstroomde, wierpen

Sluiten