Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderen. De koude steen ontgloeide tot heet kloppend

leven en de godin heeft een ziel ontvangen."

Jammer, dat deze verheven overwinning van den wijn slechts een sprookje is."

„Zooals bekend is ligt aan elk sprookje een kleine korrel van waarheid ten grondslag."

„Dan moet gij bij uw geschiedenis onmiddellijk de

toepassing voegen!"

„Ik breng ze, daar ik door mijn komst de belangstelling bewijs het betooverende druivenbloed te leeren

kennen." _

„Ik meende de opnieuw bezielde godin der schoonheid

persoonlijk vóór me te zien?'

„Zeer vlijend, doch helaas niet waar. Gij ziet in mij slechts een wonderbare vermenging van de goddelijkste volkomenheid en de meest menschelijke zwakheid. Ik zweef tusschen beide en gevoel daarom dubbel mijn jammerlijke onbeduidendheid."

„Hoe geestrijker een wezen is, des te valscher beoordeelt het zichzelf. — Uw vaderland is Griekenland?"

„Als niet alleen het lichaam, maar ook de ziel een vaderland heeft, — ja!"

„Wij staan vóór den kelder! — Sta mij dan toe, Mevrouw, dat ik met het eerste glas de ziel in haar vaderland begroet!"

— — Wij traden binnen.

„Op de wijnkaart in het hotel te Patras las ik van een soort, welke „Mavrodaphne" heet. — Ligt die ook in dezen kelder?"

„Gij staat vóór de vaten. Waarom interesseert u juist deze soort? Goedland heeft nog verscheidene soorten aan te wijzen, welke op één lijn met hem staan.

„Waarom? Wij vrouwen zijn kleingeestig en onze smaak hangt dikwijls van nietigheden af. Zoo koester ik thans bijzonder den wensch, een naamgenoote van me te leeren kennen."

„Een naamgenoote?!"

Zij glimlachte bekoorlijk. „Voor zoover men mij

13

Sluiten