Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kopje zal breken, als wij tot hiertoe over het geheim, waarmede zij zich zoo bevallig omhulde!"

Zoo gezegd, zoo gedaan.

In den betooverendsten lentenacht, temidden van de met bloesems overladene takken, welke als een bruidsluier de veranda omhullen, beschenen door het maanlicht, uit welks zilverwitte pracht de lampen op de theetafel slechts als matgele sterretjes opduiken, werden een paar Grieksche versregels opgesteld, zooals er zeker sinds den tijd van het classieke Hellas voor geen Daphne meer weêrklonken:

„Onttooverd aan den beschermenden laurierboom, zweeft gij weder

daarheen als vrouwr

Opnieuw schitterden, o Daphne, den menschen uwe goddelijke oogen

tegen r

Opnieuw ook den gloed, welke nooit in Apollo werd uitgedoofd, ontstekend !

Door brandend verlangen aangegrepen, volgt u nu gevleugeld de god, Tevergeefs vlucht gij, bevallige, voor hem! Hij kent u en stormt u na,. Berlijns politie schrikt hem niet af! Eer de laurierboom opnieuw u bergt, Omklemt u des minnenden arm — en ditmaal ontsnapt gij hem niet!""

— — „Bravo! Ik gaf er een lief ding voor, als ik haar gelaat bij het lezen van deze regels kon zien!" „Het is te hopen, dat zij geen jaloerschen man heeft!" „Een man? — maar beste Mevrouw, welk een prozaïsch denkbeeld! Hoe kan een interessante vrouw in het algemeen een man hebben!!"

„Toch even goed als een hart!"

„De Sphinx had ook dit niet, al hare levende navolgsters der negentiende eeuw, die men geestige — origineele — interessante vrouwen noemt, hebben het hart insgelijks als een zeer overtollige spier in hare anatomie geschrapt!"

„Zij koketteeren wellicht met hare ijskoude onneembaarheid, evenals de roem eener jonkvrouwelijke vesting enkel en alleen dengenen toekomt, die ze verdedigden !"

„En welke dekkingstroepen verdedigen een vrouwenhart?"

Sluiten