Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lauweren moeten oogsten. Joel woonde de repetities natuurlijk bij — en ik kon ook niet nalaten ^reeds vooruit eens te neuzen, ik reed gisteren ook mee naar den schouwburg! — Hemel, welk een muziek! welke melodieën! De Intendant zeide mij, dat hij zich overtuigd hield, dat de toekomstmuziek in de handen van mijn zoon berustte! — En hoe gelaten en kalm neemt Joel de ovaties op, welke hem thans reeds gebracht worden! — Men vergoodt den jongen toch! — O, je zult hem zien, kinderen, een god, een koning onder vazallen! En hoe zal dat worden, als het reusachtig succes der Dorpslurley de gansche wereld in \ lammen zet!"

Erika luisterde met schitterende oogen.

„Heeft hij reeds uitgevorscht, wie den operatekst voor hem geschreven heeft?" vroeg zij zacht, sterk blozende en met neergeslagen oogen.

„Neen! ga eens na, hartje! al zijn vorschen is vruchteloos gebleven! Maar zonder quaestie heeft een zeer uitstekend genie het verrukkelijk libretto speciaal voor hem opgesteld. Het geheimzinnige klimt zelfs nog-, sinds in een der eerste journalen de uitmuntendste van'alle romans: „Spooksels" verschijnt. De gansche wereld is er in verrukking over! Men spreekt alleen nog over den nieuwen roman en breekt zich het hootd er over, wie zich achter den pseudoniem „E. van de Heide" mag verschuilen! Zonder twijfel is het een uitstekend persoon uit de residentie, die in de kunstenaars- en militairenkringen uitmuntend op de hoogte is! In den menschenschuwen, verbitterden gepensionneerden Majoor meent men met zekerheid een persoon hier ter plaatse te herkennen, maar mon Dieu.... hoevele verbitterde gepensionneerden zijn er met. — Veel waarschijnlijker is het vermoeden, dat met den held, den schoonen, met zoo ongelukkigen aanleg toegerusten zanger onze eerste tenor is bedoel , men struikelt over menig klein feit, dat zeer handig, hier en daar een weinig bemanteld — in de handeling

Sluiten