Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. Wegens de vele droschken, vrachtwagens en paardentrams biedt hij het-jonge meisje den arm, om de straat over te steken. (f

Onwillekeurig liepen zij op het trottoir zoo verder, want men gaat zekerder en aangenamer onder de baanbrekende hoede van een heer, als onoplettende wandelaars voorbij dringen.

Zoo veel en zoo uitsluitend als hier, hebben de beide jongelui in Ellerndörp nooit verkeerd, zij hebben elkanders gezelschap noodig, zij zoeken en \ inden elkander, de een vult den ander aan. De groote stad én het verblijf in Joëls vaderhuis, waarvan Wigand had gevreesd, dat het Erika en hem voor immer zou scheiden, bracht hen inniger en nauwer tot elkander, dan het jarenlang gemeenschappelijk wonen in Ellerndörp.

De koude winterlucht heeft Erika's wangen gekleurd, met stralende oogen keert zij huiswaarts, terwijl zij er nauwelijks aan denkt, dat het oogenblik van het wederzien van Joel al nader en nader komt

Wigand zocht terstond zijn kamer op, Erika treedt vooraf het salon binnen, om haar brievenmap van de

schrijftafel te krijgen.

Zij ziet er in haar wit pelswerk allerliefst uit, en de elegante mantel, welken Mevrouw Koltitz tegelijk met een zeer rijke keuze van toiletten uit een der eerste winkels heeft ontboden, doet hare slanke gestalte zeer

voordeelig uitkomen.

Zij heeft haast, en bemerkt niet, dat in de zijkamer Joël Eikhoff aan zijn bureau-ministre werkt. Hij staat haastig op en treedt op het dikke Smirnasche tapijt zonder geraas naar de portière.

Een oogenblik wacht hij voorzichtig, of Wigand ol zijn moeder de binnengetredene ook volgen zullen, en als hij zich vergewist heeft, dat hij met het jonge meisje alleen is, treedt hij haar eensklaps in den weg.

Zijne oogen schitteren haar in hunne volle verleidelijke schoonheid tegen, niet geheel natuurlijk, maar

Sluiten