Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het absurde idee gekomen, dat nuchtere bloempje zonder geur hierheen onder belladonna en vliegende harten te halen?

Als hij haar bijna strak, op het oogenblik zoo bleek en koel afwijzend gezichtje aanziet, begrijpt hij niet. wat hem eigenlijk aan den bijval van dit zoo absoluut weinig belangwekkend wezen kon gelegen zijn!

Ja nu, voor de afwisseling had hij zich eens met een heidebloempje willen tooien, omdat hij zich aan de moderne bloementooi der lichtzinnige groote stad zat gekeken had.

Thans was er iets onverwachts tusschenbeide gekomen.

De laurier, welke de door betoovering van gedaante veranderde Daphne verbergt, is wellicht het zeldzaamste en eigenaardigste sieraad voor een kunstenaar.

De amandelvormige, droomerige oogen der schoone Griekin branden voortdurend vuriger in de zijne. Zij bemantelt het nauwelijks nog, dat Joël Eikhoff in de wijde wereld het eenige wezen is, dat haar belang inboezemt.

Doch wie zou op den tegenwoordigen avond een andere ervaring gehad hebben?

Waarheen de gevierde man ziet, straalt hem de bewondering en verrukking uit elk oog tegen, en toch keert zijn blik steeds tot dat ééne gelaat terug, dat zich met den bekoorlijken sluier van het geheimzinnige omhult. Hoe onverschillig, hoe koel zit Erika aan zijne zijde!

Het dwaze ballet, onschuldig als suikerwater en poëtisch soliede als een kinderverhaaltje, schijnt haar zóó te boeien, dat zij geheel en al vergeet, naast wien zij zit.

Wat zouden de gezamenlijke aanwezige dames er niet voor gegeven hebben, om in dit uur naast den componist der Dorpslurley te zitten en te mogen toonen, dat een band van bloedverwantschap, van vriendschap of nog iets meer teeders ze aan elkander ver-

Sluiten