Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amusant te babbelen, te babbelen op een manier, welke met Joëls smaak overeenkwam.

Hij voelde zich opgewekt en verrukt, een gewaarwording, welke hij sinds geruimen tijd niet meer had gekend.

En terwijl zijn blik gedurig opnieuw naar de interessante vrouw aan zijne zijde terugkeerde, die de gulden vrijheid, de heerlijke zelfstandigheid eener goed gesitueerde weduwe niet genoeg kon prijzen en het bestaan van een hart in haar borst op de overmoedigste wijze ontkende, — begreep hij niet, hoe het lot naast deze betooverendste van alle wezens een broeder kon geven, die in niets een trek van overeenkomst met haar verried.

Gedurig opnieuw vergeleek hij den broeder en zuster, die van zoo verschillende geaardheid waren, met elkander en deelde ten slotte deze waarneming aan zijn buurvrouw mede.

Deze schaterde van lachen. „Welk een naïeve beschouwing! Evenzeer als de ouders niet op elkander gelijken, kunnen toch ook de kinderen verschillen! Mijn broeder is het getrouwe evenbeeld van mijn papa, ik moet mijn moeder als uit de oogen gesneden zijn. Ook het uiterlijk van Agamemnon stemt volmaakt overeen met dat van den vader. Hij omgeeft zich met een schil, welke er veel ruwer uitziet, dan zij is. In werkelijkheid is het een trek van onverstoorbaren humor en groote slagvaardigheid, welke zich in ietwat zonderlingen vorm openbaart. Gij zult waarschijnlijk gelegenheid hebben de gouden kern te leeren kennen, welke zijn met stekels bezette schil bevat. Ik weet, dat hij zijn leven voor mij zou laten en desniettemin vertelt hij het liefst aan wildvreemde menschen van mijne gebreken en zwakheden, zoekt alles op, wat mij op de eene of andere manier in de oogen van anderen kan verlagen, .en zou toch ieder verwurgen, die het waagde met dien toon in te stemmen. Ook tot u heeft hij zeker heel wat over mij gesproken en daar

Sluiten