Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe? Hij die zelf alleen voor de laagste gevoelens vatbaar is, denkt ook van zijne medemenschen alleen het slechtste, en daar hij haar voor ijverzuchtig houdt, vreest hij hare wraakzucht. — — Zóó straft het booze zich steeds door zichzelf.

Haar goed hart gevoelt medelijden, maar terwijl zij peinst, hoe zij hem van zijn martelende achterdocht kan verlossen hoort zij boven zich een ware uitbarsting van woede in woorden en beleedigingen. Hij schijnt aan den armen bediende zijn toorn lucht te geven.

Erika siddert. ^— Welk een toomlooze drift, welk een beestachtig tieren! Zij drukt de handen voor het

.ur sc|laamt zich- dat zij bijna twee jaren lang met blindheid was geslagen, die bedriegelijke schoon-

rneer beminnen- Thans begrijpt zij zichzelve niet

, He<;..1dln®r bii den Generaal verliep zooals alle c er gelijke feestelijkheden. De gastheer en gastvrouw waren zichtbaar ontstemd door Joëls afwezigheid waarvoor Mevrouw Elly niet eens voldoende gronden kon aanvoeren. Zij geloofde, dat haar zoon per depêche W£tó opgeroepen, iets bepaalds wist zij zelve niet.

hrika haalde verlucht adem, toen Mevrouw de Geheimraad zeer vroeg afscheid nam, dewijl haar, ïelaas . een afspraak dwong, in de opera te verschijnen Zij reden nog eens aan de villa Eikhoff aan.

Ziji. was zelve zeer gespannen, Joël te spreken. Hij liet ook thans lang op zich wachten.

loen lnj eindelijk verscheen, toonde hij een uiterlijk dat zijn schoon gelaat bepaald leelijk deed voorkomen' JUj was onbeminnelijk, karig met zijne woorden en ergerlijk onoplettend en oneerbiedig, zelfs tegenover zijn moeder. 6

Toen hij de foyer van de opera binnentrad, veranderde zijn houding. Hij was de hoflijke, charmante, overal veroverende componist der Dorpslurley.

Zijn zaakgelastigde trad hem tegemoet. „Goed dat gij heden komt, waarde Heer Eikhoff, doe uzelven en

Sluiten