Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jong, schoon, beroemd, gij bezit alles, wat de wereld aanstaat. Maar vrouwen zijn niet te doorgronden. Ik heb het mede aangezien, hoe Daphne partijen afsloeg, welke de menschen schitterend noemden. De voornaamste aristocraten, millionairs van den eersten rang, — kortom, wie heeft nog niet om de hand van Daphne aanzoek gedaan? Alles tevergeefs. En waarom ? Omdat zij het onbegrijpelijk wantrouwen koestert, dat de mannen haar enkel om haar geld, niet om haarzelve het hof maken! Zij had reeds een tijd lang het idéé fixe, zich op een allerarmoedigst kleinen voet in te richten, om den schijn van rijkdom te vermijden. Maar dat duldde ik niet. Ik weet, dat zij niet zou kunnen leven en bestaan zonder die vorstelijke pracht, welke haar van kindsbeen af omgeeft. Onlangs begon de ellende reeds weder van nieuws aan. „De menschen komen toch alleen ter wille van mijn schitterende omgeving! Ik ben toch slechts het middel tot het doel, slechts het voorwendsel, dat zij gebruiken. — Wat vraagt men naar mijn persoon? Hunne liefde en vereering gelden den stralenkrans van den rijkdom!""

„Welk een absurd idee! Hoe kan deze schoonste van alle vrouwen onder dergelijke onbegrijpelijke dwaalbegrippen lijden?" riep Joel geheel buiten zichzelf.

„Och, daartoe is zij, helaas! niet zonder grond gekomen. De meesten harer minnaars hadden het onuitstaanbaar gebrek aan tact, terstond naar huwelijksgift en grootte van het vermogen onderzoek te doen. Ik wil u eerlijk zeggen, dat Daphne reeds eenmaal met een jongen Russischen Vorst verloofd was. Aanvankelijk was hij geheel en al aanbidding en louter liefde. Toen evenwel de tijd van de bruiloft naderde, zinspeelde hij er gedurig duidelijker op, dat hij het vermogen zijner gade dacht te administreeren, dat er huwelijkscontracten opgemaakt moesten worden en wat er van dergelijke de zaken betreffende kunstgrepen meer waren. — Nu, ons gingen tijdig de oogen open, Daphne zag in, dat men haar geld en

Sluiten