Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helder spreidde, dien morgen, de zon haar licht over de aarde.

Het was mij of zij ons vertellen kwam, zóó heeft Looman, in zijn tijd, als een licht geschenen, vriendelijk en vroolijk, en leven gewekt.

Er zijn, in die aandoenlijke oogenblikken, bij dat graf, daar niets verzwegen of met den sluier der verontschuldiging bedekt behoefde te worden, vele woorden gesproken.

Het was de taal van eerbiedige hoogachting, van oprechte dankbaarheid, van hartelijke liefde, van trouwe vriendschap, van kinderlijke vereering, die er werd gehoord.

//Die Mij eeren, zal Ik eeren", dat woord kwam mg voor de aandacht, toen wij, onder den diepsten indruk, zwijgend den doodenakker verlieten.

Verlieten, met het weemoedig gevoel, in het kille graf hebben wij bijgezet, het omhulsel van een broeder, wiens hart, zoolang hij zijn lang leven genieten mocht, warm was voor wat edel is en goed, voor het heil zijner medezondaren, inzonderheid voor de eer van zijn God, en het Koninkrijk van den Zoon zijner liefde.

Aan de uitbreiding van dat Koninkrijk, in het vaderland en daar buiten, heeft Looman, meer dan een halve eeuw, zijn krachten en talenten gewijd.

Zijn talenten waren zeldzaam.

Looman toch was schrander van verstand, helder van inzicht, vlug van begrip, levendig van geest, in het bezit van een geheugen, dat hem bijna nooit in den steek liet, toegerust met uitgebreide, grondige kennis, en rijkelijk bedeeld met de gave van het woord.

Hij was een man van //Singuliere gaven".

Ik heb mij, broeders, niet tot taak gesteld Looman hier te teekenen ten voeten uit. In dat geval zou ik hem behooren te schetsen als mensch en christen, als ambgenoot en vriend, als godsdienstonderwijzer en bijbellezer der amsterdamsche Hervormde Gemeente, als schrijver en vertaler van kleine en groote, altijd nuttige boeken, als redacteur van periodieken — voor kinderen en volwassenen, als sprekei: in volksbijeenkomsten en op Zendingsfeesten, als stichter va. bestuurde van christelijke vereenigingen, als organisator en leider van nationale Christelijke Vergaderingen, en als Voorzitter der Vereeniging van Godsdienstonderwijzers en haar Vergaderingen.

Het is U bekend broeders, in al deze qualiteiten heeft Looman, in zijn tijd den raad Gods gediend.

Sluiten