Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDKUNDIG GEDEELTE

UIT DE

REDE

gehouden op de 106de Algemeene Vergadering

VAN HET GKNOOTSCHAP

,MATHESIS SCIENTrARUM GENITRIX,"

Oen 23sten April 1891,

ioor den Voorzitter Prof. Dr. J. M. VAN BEMMELEN.

Ik vertrouw dat het U allen, leden, leerlingen, leermeesters en bestuurders lief zal zijn, indien ik I ga verhalen, wat 'onze voorgangers hebben opgeteekend, wanneer onze vorsten blijken van belangstelling hebben oggeven in ons Genootschap, of wanneer zij hunnen

steun inriepen.

Zooals gij weet, werd in September 1785 het Genootschap door eenige bazen, onderwijzers en studenten gesticht, O}) den aandrang, zoo als ik meen te mogen aannemen, van den landmeter P van ( ampen )

De stichting is ongetwijfeld eene vrucht geweest van den geest, die in de tweede helft der 18de eeuw in AVest-Europa, en niet in 't minst in de Nederlanden opkwam en in kracht toenam — die verkondigd werd in de geschriften der wijsgeer en en menschenvrienden -

*) De oprichters van M. S. G. zijn de Heeren :

P1ETER VAN CAMPEN, (zie portret pag. 36). BARTHOLOMEUS VAN DEN BROECK, (zie portret

pag. 40). _ ,

ARNOLDUS VAN GENNEP, Student in de Rechten, Ondervoorzitter. „.-IC, . . , , J. REINIER, Student in de Godgeleerdheid, Secretaris tot

7 December 1785. ^ , ,

A. DE BRUINE DE NEVE, Student in de Geneeskunde,

Adjunct-Secretaris en Boekhouder.

PIETER RIJK, Metselaar,Onderwijzer, Kassier, die gedurende de eerste 2 jaar de school belangloos in zijn huis, Heerengracht 53, heeft gehad.

Van de laatste 4 heeren konden wij tot onzen spijt geen portret machtig worden.

Sluiten