Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. A. van Heusden tot beschermheer mochten kiezen.

De Prins zette dien winter te Bronswijk zijne studiën voort, en was wel zoo goed eigenhandig en in het Hollandsch te antwoorden : „wij hebben niet kunnen afzijn UWEd. kennis te geven van onze volkomen toestemming tot den voortgang der verkiezing van Mr. A. van Heusden tot Beschermheer.1

Daar de Prins na zijne studiën te Bronswijk de Universiteit van Leiden zou bezoeken, bood zich aan het bestuur van M. S. G-. het heuglijk vooruitzicht Z. D. H. eens in hun midden te zien. Zij besluiten hem bij zijne terugkomst in den Haag te gaan ..feliciteeren" met zijn behouden „retour'1 en hem tot het bijwonen eener vergadering uit te noodigen. Doch nu stellen zij aan het hoofd der Commissie hunnen nieuwen beschermheer, den hoofdschout van Leiden: vp elk bezoek evenwel pas den 28sten November te Leiden heeft plaats gehad.

Den 16'len Sept. kwamen Willem \ en zijne echtgegenoote Prinses Wilhelmina met hunne drie kinderen naar Leiden om het huis te bezien op het Rapenburg, waar thans de familie Cock woont, want daar zoude Erfprins verblijf houden. Den 2den November, dus kort na de opening van den Akademischen Cursus, bren <rt Willem V zijnen zoon zelf naar de Ak adem ie. De reis van den Haag geschiedt met een jacht, dat tot voor het huis op het Rapenburg vaart. Roerend en vermanend neemt hij afscheid van zijnen zoon en keert naar s-Gravenhage terug. Nog denzelfden a^ ond wordt de jonge Prins door den Rector Magnificus verwelkomd ; den volgenden dag legt hij den eed af als student, en wordt in het Album ingeschreven. De Professoren en alle autoriteiten beijveren zich hem te komen begroeten en daarna vele studenten. Reeds 's morgens te 8 uren (dat moesten onze tegenwoordige studenten eens hooren !) tot 12 uren. ontvangt hij de lessen van de Juridische Professoren Kluit, Van Pest el en V. d. Keessel en ook van den Professor in de wiskunde en militaire genie Damen.

Waar blijven nu onze Bestuurders? Zij weren zich zooveel zij kunnen. Zij maken den kapitein der cent Suisses, de Zwitsersche lijfwacht van den Erfprins, tot eerelid: zij examineeren hunne aankweekelingen den 13en November en besluiten om ze den 20sten

Sluiten