Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen, overvloeiende van gehechtheid aan den Prins, en draagt hem de vruchten van hunnen arbeid op. Daarop worden 13 jongelingen geexamineerd, in de zes vakken, de rekenkunde, meetkunde, algebra, teekenkunde, bouwkunde en op de globe; voor elk vak is een aankweekelitig van eer en een betalend leerling of wees uitgekozen. Vervolgens worden aan deze leerlingen de prijzen uitgereikt. De Prins deelt de twee zilveren medailles uit; de Beschermheer van Heusden en de Bestuurders naar hunnen rang de overige elf prijzen (boekwerken en een passerdoos). De weesjongen Domus spreekt een dankbetuiging, in de eerste plaats aan den Prins, uit ; de zoon des Rectors een gedicht. Onder de leerlingen bevindt zich ook Casper de Fremery, de vader van onzen hoogbejaarden en beminden oud-wethouder.

De diaken I. van Leeuwen houdt de sluitingsaanspraak en dankrede aan den Prins, den geliefden Willem Frederik, de hoop van 't nageslacht, en barst eindelijk in een vers los, waaruit ik deze strophe u ten beste geef:

Doorluchte telg uit Nassouw's huis.

Leef steeds bevrijd van alle kruis, Tot vreugd der waare Belgen.

Ten zuil voor Kerk en Vaderland.

Ten keten aan den Eendrachtsband, Om Tweedracht uit te delgen.

Evenals Jac. van Campen, wijdde ook de Rector der Latijnsche scholen Wensinck de Rouveroy den Prins een vaers van '200 hooggezwollen Alexandrijnen, voor welker voordracht evenwel de Prins blijkens de notulen genadiglijk is gespaard gebleven.

Deze vergadering van den 14 December 1789 waarin regenten, aanzienlijken, ambaclitsbazen, studenten, met denzelfden geest bezield, met Oranje als beschermheer te zamen waren, is altijd de glorie van 't genootschap geweest, en zij is het, mijne hoorders, nog tot op dezen stond.

In latere jaren, toen het Genootschap met moeite zich staande hield, wezen de bestuurders, in hunne adressen om bijstand aan de Regeering van land en stad, altijd weder op dat glanspunt terug.

Wat deftigheid, wat plichtplegingen moeten wij

Sluiten