Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0-

11 aangeboden, bij schrijven van 6 Mei 1844, en blijkens schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken van

12 September 1844 door dezen aangenomen. Ook Willem II gaf' van zijne belangstelling blijk. In 1848, toen de uitbreiding van het onderwijs en de inrichting der schoolvertrekken buitengewone uitgaven eischten en de gemeente niets schonk '), durfden bestuurders zich tot Zijne Majesteit om eenige hulp wenden. De Koning antwoordde (1 Sept.) dat hij „vernomen hebbende dat zijn hooggeschatte vader indertijd een blijk van belangstelling aan M. S. G. had gegeven, eene som van f 200.— uit zijne kas aan hetzelve schonk (Beschikking van 30 Aug. n°. 7)."

Gij weet het, niet lang mocht Willem II over Nederland regeeren. Reeds den 17den Maart op 56jarigen leeftijd bezweek hij na eene korte ziekte te Tilburg. De bestuurders van M S. G. haastten zich om uit hun midden eene commissie af te vaardigen, de Heeren A. Montagne, Louis Cornet en J. Longepée, om op audiëntie een adres van rouwbeklag van Z. M. Willem III over te brengen en hem het beschermheerschap aan te bieden. Een diploma durfden zij echter niet medenemen.

Reeds Zaterdag 5 Mei des morgens te 11 uren worden zij ten paleize toegelaten. Mondeling werd het verzoek door Z. M. toestemmend beantwoord en den 16den Mei, vier dagen nadat de jonge Koning te Amsterdam ingehuldigd was, schriftelijk bevestigd. Ruim 40 jaren mochten wij ons daarin verheugen.

In 1855 vereerde Z. M. als blijk zijner belangstelling ons zijn afbeeldsel. Bij het 100-jarig feest schonk de Koning eene gift voor de plechtige viering, die dankbaar werd aanvaard.

L>

') Door belangstellenden werd een renteloos voorschot van f 800 geschonken

-3

Sluiten