Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDKUNDIG GEDEELTE

UIT DE

IR, E TD E

gehouden op de 120ste Algemeene Vergadering

VAN HET GENOOTSCHAP

„MATHESIS SCIENTJARUM GENITRIX

den 5de Mei 1905 door den Voorzitter Prof. Dr. J. M. YAN BEMMELEN.

Als ik om mij heenzie, dan is deze prijsuitdeeling niet zoo luisterrijk als zij in de eerste jaren aan het einde der achttiende eeuw was. Toen had de uitreiking der medailles en prijzen eerst in de Aula der Latijnsche school, later in de Luthersche Kerk plaats, en werd met muziek opgeluisterd. Toen bezat het Genootschap nog aanzienlijke en rijke patriciërs als beschermheeren en eereleden (zooals den Schout Mr. A. van Heusden, den Schepen Mr. D. Muller Massis, en eenige Raden), van welke verscheidenen bij de prijsuitdeeling tegenwoordig waren '). Hoe geheel anders was het in de eerste helft der 19de eeuw, toen de prijsuitdeeling in de Schoolvertrekken plaats vond. Die waren gelegen op de eerste verdieping van de Latijnsche School, waarvan de monumentale poort in den akeligen sloopingstijd van 1864—1885 niet vernield maar gelukkig nog in wezen is. Terwijl drie benedenvertrekken voor de klassen tertia, secunda en prima der Latijnsche School dienden, waren de boven-

') Zie over dezen tijd mijne Rede gehouden in de Algemeene Vergadering van 1891, blz. 20—36.

Sluiten