Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgewischt, dat men het tegenwoordig moeielijk ontdekken kan.

* *

*

God wil, dat wij getrouwe getuigen zijn! Staat mij toe, om, met de hulp van den Heiligen Geest, eenige der eigenschappen aan te wijzen, die den getrouwen getuige kenmerken. De eerste hoedanigheid van een' waren getuige is, persoonlijke kennis hebben van de zaken waarvan hij getuigt. Indien een getuige voor een menschelijke rechtbank zich tot taak ging stellen, om over zijne gevoelens of persoonlijke inzichten te spreken, zou de rechter hem dadelijk het zwijgen opleggen, zeggende, dat hij daarmede niets te maken had. Wat wij alleen verlangen te hooren, zegt hij hem dan, is wat gij weet, wat gij gezien en gehoord hebt, en niets anders.

Ook de Heer Jezus heeft zulke getuigen noodig, die durven opstaan en zeggen: „Ik weet." Wij moeten, evenals Paulus voor Agrippa in het gezicht van de wereld, die ons oordeelt, durven zeggen: „Ik wenschte wel, dat gij werdt, zoo als ik ben." —Welk een dwaasheid, indien hij, die spreekt, geen heilige is! Op dit oogenblik worden de rollen omgekeerd: het is Agrippa die de beschuldigde wordt, Paulus wordt de rechter. Kunt gij dit getuigenis ook geven? Kunt gij het geven in uwe werkplaats? Kunt gij het geven in uwe familie? Kunt gij het geven, het doet er niet toe waar?

En toch is dit het, wat de Heer Jezus Christus verwacht van getuigen, die Hem kennen, van hen, die de

Sluiten