Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toont en die haar geneest; het zwaard evenals de balsem; het snijdende van het goddelijk ontleedmes evenals het aanwenden van de goddelijke olie tot heeling. Hoort wat Paulus zegt in het 26ste hoofdstuk van de Handelingen vers 18: „Ik zend u in het midden der Heidenen, opdat gij hunne oogen openen zoudt, opdat zij van de duisternis overgaan in het licht en van de heerschappij des duivels tot God."

Hij zegt, dat hij de bekeering heeft gepredikt aan Joden en Heidenen. Hoe komt het dat Paulus, de groote prediker van de rechtvaardiging door het geloof, de bekeering predikt? „Dat zij zich bekeeren," zegt hij „en dat zij werken voortbrengen der bekeering waardig." — Maar Paulus, ik meende, dat gij u hadt vrijgemaakt van de werken, dat gij er mede afgedaan hadt even als met de wet? En gij vraagt naar werken? Gij wilt dat men werken doen zal der bekeering waardig! O, Paulus! dat is het Evangelie niet meer! — En Paulus voegt er deze beteekenisvolle woorden bij: „ Het is om deze oorzaak dat de Joden mij hebben gegrepen en hebben getracht mij te doen sterven." En zoo hebben de Pharizeërs van alle tijden getracht hen te dooden die getuigenis gaven van de zuivere waarheid, omdat zij niets willen te doen hebben met een leer, die hunne afgoden omver werpt, hun' hoogmoed en hunne zonde bestrijdt en hun

beveelt vruchten voort te brengen der bekeering waardig.

*

* *

De getrouwe getuige is verplicht zelf de geheele waarheid ten toon te stellen. Hij kan niet getuigen op het

Sluiten