Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u zelven alleen, dan doet gij dit tot schade van uwe ziel.

■Jfr

* *

Een ander kenteeken der getrouwe getuigen is, dat zij luide en in het openbaar spreken, zonder de waarheid te verkleinen of te verzwakken. Yoor de wereldlijke rechtbank eischt de rechter, dat de getuige luid spreke, opdat ieder hein kunne hooren. Laat ons ook luid spreken! De getuige van Christus moet luid spreken. En waarom zou hij het ook niet doen? Wanneer zullen wij toch eens afstand doen van dezen godsdienst van lafhartigheid, gefluister en valsche schaamte? Wanneer zullen de Christenen ophouden met zich te schamen voor hun' God? Spreekt luid en dat allen u hooren!

David kende zulk een' zwakken, flauwen godsdienst, noch vleesch noch visch, niet, die tegenwoordig zoo geeerd wordt. Het was hem een genot over de rechtvaardigheid van zijn' God te spreken voor een menigte volks. Hij sprak voortdurend over de goedheid Gods, over Zijn wet en hij zong Zijn' lof den ganschen dag; hij heeft voor de ark gedanst en om zijn' God te verheerlijken gaf hij zich over aan alle soorten van betuigingen. En dit was hem niet genoeg, want na de geheele wereld uitgenoodigd te hebben om zijn' God te loven, riep hij nog uit tot de heuvelen en tot de boomen, dat zij in do handen zouden klappen en zouden opspringen van vreugde. Dat is de godsdienst, die wij heden nog noodig hebben 1 Spreekt zoo veel gij wilt van de nieuwe bedeeling, ik verzoek dit te mogen houden van de oude!

Sluiten