Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het werk vorderde, van toen af, spoedig; iederen keer, wanneer ik zou spreken, was de kerk vol en waren er veel bekeeringen. Niet aan mij, zekerlijk niet, maar aan God alle eer! Schande over mij, dat ik niet eerder begonnen ben! Ik ben het niet, die deze uitkomst verkregen heb, het is de Heilige Geest van mijnen God.

De Heer heeft met mij op een wonderlijke wijze gehandeld. Drie maanden later, werd mijn goede man ziek voor het eerst van zijn leven, en was genoodzaakt naar buiten te gaan. Eene deputatie werd toen naar mij gezonden, om mij te verzoeken zijn werk in de gemeente op mij te willen nemen. Ik antwoordde, dat het geheel onnoodig was aan zoo iets te denken. „Wat zou ik kunnen doen voor een zoo groot getal toehoorders ? Gij hebt ongelijk mij zoo iets voor te stellen." Zij verlieten mij daarop, maar om later terug te komen ten einde mij te verzoeken mij dan ten ten minste te willen belasten met de avondprediking. Zij smeekten mij zoo ernstig, dat ik het hun niet kon weigeren en ik gaf mijn woord. Ziehier hoe God mij drong iets voor Hem te doen. Ik werd er toe genoodzaakt en heb het ook gedaan, terwijl ik moeder was van 4 kleine kinderen, waarvan de oudste nog maar 4 jaren en 3 maanden oud was. Dat was een zeer slecht gekozen tijdstip, zou men zeggen, niet waar? Met prediken beginnen in zulke omstandigheden! Moest men niet veronderstellen dat de Heer zich bedrogen had ? Toch heeft Hij mij de genade en de kracht geschonken om mijne taak te vervullen en heeft Hij mij in staat gesteld om te doen wat mij eerst onmogelijk toescheen. Het gebeurde mij dikwijls, dat ik, terwijl

Sluiten