Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood tegemoet gaan. Zoudt gij u niet opmaken en gaan handelen, mijne zuster? O! wanneer al de christenen, die in deze zaal tegenwoordig zijn, heden, van dit uur af', eens begonnen getuigenis te geven voor Jezus Christus!

Hoe zou de wereld er door wakker geschud worden en wat een menigte bekeeringen zouden er het gevolg van zijn. Wij zouden dan zeker een groot aantal leeraars opgewekt zien om hunne gemeenteleden de zaligheid hunner zielen te doen zoeken op elk uur van den dag.

God wil, dat gij uw getuigenis zult geven overal en altijd, in de donkerste achterbuttrten, even als in de mooiste straten. Begin slechts en gij zult spoedig den Geest van God op u voelen nederdalen; gij zult dan ook den invloed van den Heiligen Geest waarnemen bij uwe toehoorders, zelfs al willen zij zich er aan onttrekken. Zoo brengen wij tot Christus duizende personen, die uit zich zeiven volstrekt geen behoefte zouden gevoelen om zich te bekeeren. O! hoe meer mijn leven vordert, des te meer word ik overtuigd dat, als de kinderen Gods meer bezield waren met de liefde voor de zielen, er vele duizende menschen gered zouden worden, die het nu niet worden. Zoo lang men hen zal toespreken op de tegenwoordige manier, die bestaat in predikingen naar den geest der eeuw toebereid en geschikt, zullen zij zich nooit in gevaar weten. Maar indien gij aan het gevaar gelooft, begint dan. De apostel vraagt u om goede en getrouwe soldaten van Jezus Christus te zijn. Dat waren de eerste christenen; zij hebben den goeden strijd ge-

Sluiten