Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar zijn maatschappelijke en zedelijke zelfvernietiging voortschrijdt.

Doch de Alcohol doet zijn afbrokkelende macht niet slechts gevoelen op kerkelijk en maatschappelijk terrein; hij poogt zijn sloopers-werk evenzeer te verrichten op het terrein van het huiselijk leven, dat van oudsher de eer en de sterkte van ïTeêiiand's volk geweest is.

Dit ingrijpen nu in het teeder familieleven moet het meest worden gevreesd; want gelukt het den Alcohol macht te verkrijgen over het huiselijk leven, dan tast hij daardoor van zelf ons volksbestaan aan; het huisgezin toch is de levenswortel, waaruit het volksbestaan opbloeit: wordt het familieleven onbesmet bewaard, dan is ook het nationale leven kern-gezond, maar wordt het familieleven ontwijd, dan wordt daardoor het volkspeil tevens verlaagd, — een waarheid, die reeds door den eersten Wetgever Mozbs erkend werd, toen hij verklaarde, dat een volk slechts dan in een land vol van melk en honig kan wonen en slechts dan tot in lengte van dagen kan blijven bestaan, wanneer door dat volk vader en moeder geëerd wordt, d.i. wanneer door dat volk het familieleven in huis hoog en rein wordt bewaard.

Er dient dus met ernst gewaarschuwd te worden tegen eiken boozen geest, die verwoestend in het gezins-leven optreedt, met name ook tegen den Alcohol, die als een plaag op menig huis is gevallen.

Laat ons die plaag dan nader beschouwen.

Laat mij u den Alcohol mogen toonen uit drieërlei oogpunt in verband met het huiselijk leven:

Sluiten