Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de Booze! de Booze!" en we gevoelen, dat dit „Alghole" zeer licht in „Alcohol" kon worden veranderd.

Maar — nog eens — den eigenlijken oorsprong van den Alcohol laten we rusten, en we beschouwen thans slechts zijn eerste optreden in het heiligdom der familie.

We moeten met onze gedachten eeuwen terug gaan om dit eerste optreden te zien —. tot aan de dagen van Noach — en nu is het voorzeker géén toeval, dat de lange, bange lijdensgeschiedenis der bedwelming haar eersten aanvang neemt in den schoot des gezins.

Men is veeleer geneigd dit te noemen: een meesterlijken zet van den Alcohol.

Het scheen wel een vrucht van rijp overleg!

Het scheen wel, alsof door den Alcohol een deugdelijk en weldoordacht plan van aanval beraamd was, en alsof hij bij zich zelf gezegd had: „indien het mij ooit zal gelukken de menschelijke samenleving in haar geheel in mijn macht te krijgen, dan moet ik mijn aanval dadelijk richten op het hart, op de levensbron dier samenleving d. i. op de familie; want heb ik mij éénmaal vast genesteld in het gezin, dan volgt al het andere van zelf en de overwinning is mijne!"

Het was dus een meesterlijke zet, dat, voor zoover óns tenminste bekend is, de Alcohol reeds zéér spoedig na zijn ontdekking in de familietent optrad, om daar te beginnen met zijn verwoestende werk.

Dat eerste optreden wordt ons verhaald in de Heil ige Schrift met woorden, die roerend zijn in hun eenvoud: „Noach begon een akkerman te „zijn, en hij plantte eenen wijngaard. En hij dronk „van dien wijn en werd dronken; en hij ontblootte „zich in het midden zijner tent. En Cham,

Sluiten