Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I SÜ de geschiedenis van de weduwe Rizpa, die ons in den Bijbel verhaald wordt? De doode I lichamen van haar zonen werden aan galgen l gehangen buiten de stad. En toen kwamen de I gieren met hun klauwen en snavels om te ver|: slinden. Maar daar verschijnt nu de moeder, en ze breidt een ruige zak voor zich uit om zich daarop neder te leggen, en ze houdt haar oog onafgewend op haar zonen gericht; en telkens [ als daar een roofvogel komt om zich aan haar doode kind te vergrijpen, vliegt ze op met een

| schreeuw, en ze slaat naar het roofdier,

en dat gaat zoo voort weken lang! Moeders! dat deed Rifza voor hare do oden. Zóó hield ze de wacht!

"Wat doet gij voor uw levende kinderen, > om ze tegen de gierenklauwen van den drank te bewaken? Laat mij het u nog eens met klem mogen zeggen: Er moet dag en nacht worden gewaakt!

En eindelijk mijn laatste raad met betrekking tot het huiselijk leven! Ons familieleven is niet gezond als het vrij is en vrij blijft van de s 1 o opend e macht van den drank; maar in de plaats van die sloopende macht van den drank moet [ kómen de opbouwende macht van den Heer! | Gij weet, wat men verstaat onder de Heilige | Familie, niet waar? Het was niet een gezin zonder eenige smet, want wie is volkomen rein voor den Heer; maar het was de Familie van Nazareth en ze wordt „heilig" genoemd, omdat Christus daar woonde.

Zoo moet elk gezin een Heilige Jbamilie zijn met den Levenden Heer in haar midden, opdat Hij door Zijn inwonenden Geest ons huiselijk leven door en door heiligen moge. °

Sluiten