Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven worden, ruimschoots voldoende zijn om alle weduwen en weezen en ouden van dagen naar eisch te bedeelen. Degelijke Armenzorg werkt economisch beter dan halve. Men zoude de menschen meer blijvend vooruit kunnen helpen. 1).

Dat de Staat door verdwijning van den drankhandel zijne uitgaven ook zoude zien inkrimpen, lijdt geen twijfel. Als men bedenkt dat 80 of 90 % onzer gevangenen hun gratis verblijf aan drankgebruik hebben te wijten, dat de meeste landloopers in de kolonies ook door drankzucht zoover zijn gekomen, dan herhalen ook wij met het oog op 's lands financiën het eentonige refrein: „Als de drank er maar niet was", en wij komen tot de slotsom, dat in de heerlijke alcoholvrije maatschappij , waarvan wij droomen, die 29 millioen aan drankaccijns niet geheel behoeven te worden gevonden in andere belastingen, omdat ook de uitgaven verminderd zullen zijn.

Maar nog zijn wij er niet geheel. Er gaat nog iets verloren door den drank: de arbeidskracht van den werkman wordt door den alcohol ondermijnd.

De Nederlandsche werkman staat in arbeidsvermogen beneden den Engelschen en Ierschen werkman. Lord Brassey gebruikte voor eenzelfde onderneming werklieden van verschillende nationaliteiten en betaalde hun volgens afgeleverd werk naar hetzelfde tarief. De Engelschman kon per dag 6 franken verdienen , de Ier 4, de Nederlander en Franschman 3.

Nu wil ik hier niet beweren dat het groote verschil tusschen den Engelschman en den Nederlander hierin ligt, dat de laatste zooveel meer drinkt, hoewel ik wel geloof dat onder de flinke, gezeten werklieden, die de kracht der Vakvereenigingen vormen, vele wa-

'). De strooming van de Armenverzorging gaat toch reeds in deze bedding, er worden minder personen bedeeld dan vroeger (16 % der bevolking in 1854 tegenover 4.2 % in 1901) maar er wordt meer geld uitgekeerd per bedeelde: (f 10.48 per bedeelde in 1854, tegenover ƒ 36.30 in 1901.)

Sluiten