Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover de bedienden achter de toonbank. Denkt de groote meerderheid der verbruikers wel ooit aan deze verantwoordelijkheid? De meeste menschen vragen zich bij hunne inkoopen alleen af, of het artikel hun bevalt en of het goedkoop is. Dat het goedkoop'kan zijn, omdat het arbeidsloon misschien „bloedloon" is, daaraan wordt helaas, nog zoo weinig gedacht. En de fabrikant of winkelier moet zijne prijzen laag houden, omdat de concurrentie zoo groot is en het publiek alleen vraagt naar wat goedkoop is.

Maar als Christenen mag dit niet onze eenige maatstaf zijn. Wij mogen ons tegenover deze arbeiders niet afmaken met de woorden: „Wat gaat dit mij aan?" Immers dit is slechts een nieuwerwetsche overzetting van het oude Kaïnswoord: „ben ik mijns broeders hoeder?" Komen ons hierbij de ernstige woorden van den Heiland niet te binnen: „Voor zooveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zoo hebt gij het Mij ook niet gedaan." (Matth. 25 : 45.)

Als wij iets gevoelen van den last der tijden en van de heerlijkheid onzer roeping, is hier werk voor allen. Wij zullen dan bij onze inkoopen niet alleen vragen naar eigenbelang maar ook haar het belang van den naaste. Wij zullen vragen welke leveranciers hunne ondergeschikten in en buitenshuis het best behandelen, wat loon, arbeidstijd, werkplaats, bejegening enz. aangaat, en dan bij voorkeur bij hen onze in koopen doen.

Het moge ons moeite kosten om er achter te komen , in de meeste gevallen zal men met een weinig goeden wil toch een heel eind komen. ').

'). Daar dit onderzoek echter beter aan eene georganiseerde "Vereeniging dan aan particulieren opgedragen kan worden heeft men ook in ons land in navolging van Engeland en Amerika in 1901 een Verbruikersbond opgericht. Deze Vereeniging stelde zich ten doel de verbruikers aan te moedigen zooveel mogelijk die producten te koopen welke zijn vervaardigd en ten verkoop worden aangeboden onder billijke arbeidersvoorwaarden van het personeel dat bij dien verkoop dienst doet. Producenten en

Sluiten