Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Op de volgende bladzijden richt ik mij tot de Nederlandsche Hervormde of Gereformeerde Kerk en in het bijzonder tot die gemeenten in welke de II. Doop tijdens het verloop van bijna 40 jaren door mij mocht bediend worden.

Men vindt daar beschreven de wijze waarop in deze Kerk dat Sacrament door de oprecht-geloovigen, uitmakende de gemeente des Ileeren, in het geloof wordt verstaan en gebruikt; in welken geest het hun in dezen tijd, als in vorige eeuwen, naar de niet veranderde belijdenis en formulieren der Gereformeerden, door mij en door vele gaarne getrouwe Dienaren van Woord en Sacramenten werd en wordt toegediend.

Duidelijk kan er uit kenbaar worden de aard en het wezen van den II. Doop, waarover, naar het getuigenis van godzalige mannen, als: Wilh. a Brakel, J. van de Kemp, li. Smytegelt, Ferré en Brinkman en vele anderen, onder de geestelijk levende Gereformeerden nimmer tweestrijd of twijfel bestaan heeft, ofschoon er veeltijds geleerde mannen zijn opgestaan en nog opstaan, die met hun verstand het verborgene in dit Sacrament trachten te verklaren, tengevolge waarvan ze op verschillende wijzen verdwaald zijn en zelfs vele ongeloovigen dit Sacrament op hunne wijze misvormd hebben.

Waar de Zoon van God, Wien alleen de eer toekomt dat Hij in deze Kerk Zjjne gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord in eenigheid des waren geloofs vergadert, beschermt en onderhoudt,

Sluiten