Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Memorie van Toelichting

Blz.

Algemeene Beschouwingen 160

^ 1. De samenstelling dei' gerechten in het algemeen 160

$ 2. De samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de

rechtbanken en de kantongerechten 160

^ 3. De toekomstige feitelijke samenstelling der gerechten 162

§ 4. De salarieering bij de colleges 167

§ ij. De classificatie der kantongerechten in verband met de salarieering 168

§ 6. De jaarwedden der griffiers en substituut-griffiers, benevens die

der ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongerechten 170

§ 7. De ambtenaren, die tweejaarlijksche verhoogingen niet of slechts

ten deele genieten 171

De artikelen 171

Bijlage behoorende bij de Memorie van Toelichting op het Ontwerp

van Wet (Proeve van indeeling en Toelichting) 176

Sluiten