Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11.

Onder uitspraken van den administratieven rechter verstaat dit Wetboek door hem gewezen beschikkingen, vonnissen of arresten.

Onder vonnissen of arresten verstaat dit Wetboek rechterlijke uitspraken, tijdens of na geheelen of gedeeltelijken afloop van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting gewezen, onder beschikkingen alle andere rechterlijke uitspraken.

Artikel 12.

Onder einduitspraken verstaat dit Wetboek beschikkingen, als in de artikelen 94, 206 en 233 bedoeld, benevens eindvonnissen of -arresten.

Onder eindvonnissen of -arresten verstaat dit Wetboek rechterlijke uitspraken, na geheelen afloop van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting gewezen.

Artikel 13.

Verlies van of schade aan goederen, door onwettige handelingen van organen van openbaar gezag veroorzaakt, wordt aan den rechthebbende vergoed door den Staat, voor wien, of door het openbaar lichaam, voor hetwelk het handelend orgaan bij zijne handeling is opgetreden.

Artikel 14.

Xaar publiek recht onverschuldigd betaalde gelden moeten worden teruggegeven.

TITEL II.

Van de partijen, hare vertegenwoordigers en raadslieden.

Artikel 15.

Bevoegd tegen een besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief orgaan beroep in te stellen is:

lq. ieder, die persoonlijke belangen heeft, welke rechtstreeks door het aangevallen besluit of de aangevallen handeling of weigering worden getroffen;

2°. ieder orgaan van openbaar gezag, dat als zoodanig bijzondere belangen heeft, welke rechtstreeks door het aangevallen besluit of de aangevallen handeling of weigering worden getroffen.

Administratieve organen zijn onbevoegd, beroep in te stellen tegen besluiten van andere administratieve organen, die zij bevoegd zijn te vernietigen of in te trekken.

Sluiten