Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I )(> verschooning of de wraking wordt met de daarvoor aangevoerde redenen in het proces-verbaal der terechtzitting vernield.

Het voordragen eener verschooning of het voorstellen eener wraking schorst de behandeling van het rechtsgeding.

Artikel 32.

I)e hooge raad of het gerechtshof zal onverwijld, 11a verhoor van den betrokken raadsheer, over de verschooning of de wraking beraadslagen en bij arrest uitspraak doen.

De raadsheer, die zich verschoont of wiens wraking is voorgesteld, wordt bij de beraadslaging en de uitspraak door eenen anderen raadsheer vervangen.

Artikel 33.

Het arrest, dat over de- wraking of de verschooning beslist, bepaalt den dag voor de voortzetting van de behandeling ter terechtzitting.

De partijen, getuigen en deskundigen worden, zoo noodig, opnieuw overeenkomstig de artikelen 12G, 127 en 129 opgeroepen.

Indien de wraking of de verschooning geldig wordt verklaard, wordt de hooge raad of liet gerechtshof door eenen anderen raadsheer aangevuld.

Artikel 34.

Indien een lid eener arrondisseinents-rechtbank zich verschoont of gewraakt wordt, doet hij onverwijld een afschrift van het proces-verbaal der terechtzitting aan het gerechtshof toekomen.

Het gerechtshof zal onverwijld, na verhoor van den betrokken rechter, over de verschooning of de wraking beraadslagen en bij arrest uitspraak doen.

Artikel 35.

Indien de wraking of de verschooning geldig wordt verklaard, wordt het lid der rechtbank door eenen anderen rechter of door eenen ree li ter-plaatsvervanger vervangen.

Artikel 30.

Nadat over de wraking of de verschooning is beslist, bepaalt liet lid der rechtbank, of indien de wraking of de verschooning geldig is verklaard, degene, die dit lid vervangt, den dag voor de hervatting van de behandeling ter terechtzitting.

De griffier brengt de dagbepaling tijdig ter kennis van de partijen.

De partijen, getuigen en deskundigen worden, zoo noodig, opnieuw overeenkomstig de artikelen 120, 12? en 129 opgeroepen

Sluiten