Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 71.

Leden der rechterlijke macht en griffiers, die zich ingevolge de voorschriften van dit Wetboek naar eene andere plaats begeven, dan waar het gerecht gevestigd is, hebben aanspraak op vergoeding overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen bepaling-en.

Artikel 72.

Deurwaarders hebben voor de werkzaamheden, ingevolge het voorschrift van artikel 129 van dit Wetboek, door hen verricht, aanspraak op belooning ten laste van dengene, die hen in het werk gesteld heeft, overeenkomstig de bepalingen van het tarief van gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 73.

Alle processtukken, behalve de voorgeschreven beteekeningen bij deur waard ers-exploit, alsmede alle stukken, opgemaakt ter voldoening aan eenige bepaling-, voorkomende in eenen e.lgemeenen maatregel van bestuur, op grond van een voorschrift van dit Wetboek uitgevaardigd, zijn vrij van het recht van zegel en de formaliteit van registratie.

TWEEDE BOEK.

Van het rechtsgeding in eersten aanleg.

TITEL I.

Van de betrekkelijke bevoegdheid des rechters.

Afdeeling I.

Van de arrondissements-rechtbanken.

Artikel 74.

Het beroep tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen wordt ingesteld bij de rechtbank, binnen wier rechtsgebied zich de zetel dier organen bevindt.

Het beroep tegen schorsing-s- en vernietigingsbesluiteu wordt ingesteld bij de rechtbank, binnen wier rechtsgebied zich de zetel bevindt van het orgaan, welks besluit vernietigd of geschorst is.

Artikel 75.

Indien geene andere rechtbank bevoegd is, neemt de rechtbank te I trecht van het beroep kennis.

Sluiten