Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten genoege des rechters aantoont, het beroep te hebben ingesteld binnen dertig dagen na den dag, waarop hij van het aangevallen besluit of de aangevallen handeling of weigering redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen.

TITEL III.

Van de wijze van behandelhuj voor de gerechtshoven.

lste Afdeeling.

Van den aanvang van het rechtsgeding en de schriftelijke behandeling.

Artikel 83.

Het rechtsgeding vangt aan niet liet instellen van beroep tegen een besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief orgaan.

Een tegen een deel van een besluit, eene handeling of eene weigering- ingesteld beroep wordt geacht tegen het geheele besluit of de geheele handeling of weigering gericht te zijn. .

Het beroep mist schorsende kracht.

Artikel 84.

Het tegen een besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief orgaan ingesteld beroep wordt gegrond op schennis Van publiekrechtelijke wetten of wettelijke voorschriften.

Artikel 85.

Het beroep wordt ingesteld door het inzenden van een klaagschrift ter griffie van liet bevoegd gerecht.

Bij het klaagschrift wordt een afschrift overgelegd van het besluit, waartegen het beroep gericht is.

Artikel 86.

Het klaagschrift moet door eenen advocaat of procureur namens den klager onderteekend worden.

Artikel 87.

Indien hij, die een klaagschrift wenscht in te dienen, ten genoege van den voorzitter van het gerecht, bevoegd van het beroep kennis te nemen, van zijn onvermogen doet blijken, voegt deze hem bij beschikking eenen advocaat of procureur toe, tenzij het in te stellen beroep kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is.

De toegevoegde advocaat of procureur stelt kosteloos het klaagschrift op en onderteekent liet.

Sluiten