Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toevoeging gescliiedt uit de advocaten en procureurs, in liet rechtsgebied van het gerecht gevestigd.

Artikel 88.

Het klaagschrift houdt in:

1°. den naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van den klager en diens vertegenwoordiger, in de artikelen 21 en 22 bedoeld;

2°. de woonplaats, door den klager of diens vertegenwoordiger voor het rechtsgeding binnen het Rijk gekozen, indien de klager of, indien hij vertegenwoordigd wordt, diens vertegenwoordiger binnen het Rijk geene woonplaats heeft ;

■3°. eene duidelijke omschrijving van het besluit, de handeling of de weigering, waartegen het beroep gericht is;

4°. de gronden, waarop het beroep berust.

Artikel 89.

Gedingvoerende partijen kunnen voor het rechtsgeding binnen het Rijk woonplaats kiezen.

De keuze van woonplaats geschiedt in het klaagschrift of liet %eitoogschrift der partij of in eene onderteekeiule kennisgeving, ingezonden ter griffie van het gerecht, waarvoor het rechtsgeding dient.

Artikel 90.

Op verzoek van den voorzitter zendt de verdediger onverwijld alle onder hem berustende stukken, waarvan bij het nemen van liet aangevallen besluit, het verrichten der aangevallen handeling of het uitspreken der aangevallen weigering gebruik gemaakt is, hetzij de oorspronkelijke stukken, hetzij door hem gewaarmerkte afschriften, m ter griffie van het betrokken gerecht.

Een gewaarmerkt afschrift van het aangevallen besluit wordt op

verzoek mede ingezonden. .

Indien de verdediger een college is, geschiedt de waarmerking dooiden voorzitter, een lid of den secretaris van het college.

Artikel 91.

De voorzitter is bevoegd, aan den klager schriftelijke of mondelinge inlichtingen omtrent het klaagschrift te vragen.

De inlichtingen worden binnen den door den voorzitter bepaalden termijn verstrekt.

Artikel 92.

Indien het klaagschrift ter griffie van een kennelijk onbevoegd gerecht ingezonden is, noodigt de voorzitter den klager uit, binnen

Sluiten