Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 114.

Indien de leider van voorbereidend onderzoek aan deskundigen opdraagt, schriftelijk van advies en verslag te dienen, wordt van deze opdracht een proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 115. •

De leider van een voorbereidend onderzoek maakt van de uitkomsten daarvan een proces-verbaal op.

Verklaringen en vorderingen van eene partij worden op haar verzoek in het proces-verbaal vermeld.

Xa afloop van het voorbereidend onderzoek zendt de leider daarvan de van wege den voorzitter in zijne handen gestelde stukken van het geding aan dezen terug". Hij voegt daarbij de door hem opgemaakte processen-verbaal.

Artikel 11(5.

De rechter-commissaris en de kantonrechter worden in hunne ambtsverrichtingen bijgestaan door den griffier, die hen bij het voorbereidend onderzoek vergezelt, de vereiselite processen-verbaal opstelt, met hen onderteekent en namens hen getuigen en deskundigen oproept.

Artikel 40, lid 2, vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 117.

Op verzoek van eene partij kan de voorzitter omtrent bepaalde feitelijke punten het door haar gevraagde voorbereidend onderzoek doen of gelasten.

Van de afwijzende beschikking des voorzitters staat, gedurende vijf dagen na ontvangst van een afschrift daarvan, beroep open bij het gerecht, waarvoor het rechtsgeding dient.

Artikel 118.

De rechter-commissaris, die in een rechtsgeding als leider van voorbereidend onderzoek is opgetreden, neemt aan de behandeling van dit geding ter terechtzitting g-een deel.

Artikel 119.

Een algemeene maatregel van bestuur regelt, nader, ten aanzien van welke onderwerpen de voorzitter de inspecteurs van den arbeid en van de volksgezondheid met voorbereidend onderzoek belasten kan.

Artikel 120.

Het is aan de leiders van voorbereidend onderzoek verboden, hetgeen zij als zoodanig te weten zijn gekomen, verder bekend te maken, dan voor de vervulling hunner werkzaamheden gevorderd wordt.

Sluiten