Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 148

Het gerecht, voor hetwelk liet rechtsgeding aanhangig is, kan te allen tijde, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, de schorsing der tenuitvoerlegging opheffen.

Artikel 149.

Indien het verzoek tot schorsing of tot opheffing der schorsing in den loop van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting gedaan wordt, schorst het gerecht de behandeling van het rechtsgeding, ten einde onverwijld de aanwezige partijen te hooien.

Na afloop van liet verhoor wordt de behandeling van het rechtsgeding hervat.

Artikel 150.

In alle andere gevallen kan het gerecht, alvorens over de schorsing der tenuitvoerlegging of de opheffing daarvan te beslissen, de partijen hooren.

De voorzitter stelt onverwijld den dag voor het verhoor der partijen ter terechtzitting vast. De griffier brengt die dagbepaling ter kennis van de partijen.

Artikel 151.

Bii het verhoor kan ieder der partijen mondeling de gronden uiteenzetten, waarop hij de schorsing der tenuitvoerlegging of de opheffing daarvan wensclit of bestrijdt. .

Het gerecht beslist bij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie dagen na het verhoor, of, indien dit niet plaats heeft, zoo spoedig mogelijk.

fide Afdeeling.

Van de voeging en de tussc.henkomst.

Artikel 152.

Indien de dag voor de einduitspraak nog niet bepaald is, kan ieder, die bevoegd is tegen het aangevallen besluit of de aangevallen handeling of weigering beroep in te stellen, het gerecht verlof verzoeken tot tusschenkomst in het aanhangig rechtsgeding.

Degene, aan wien verlof tot tusschenkomst is verleend, is van het oogenblik,' waarop het verlof uitgesproken wordt, partij in het rechtsgeding.

Artikel 153.

Indien tegen een besluit, eene handeling of weigering van een administratief orgaan meer dan één beroep ingesteld is, kan liet ge-

Sluiten