Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, de dientenvolge daarvoor aanhangige gedingen of eenige daarvan voegen.

Indien de gevoegde rechtsgedingen niet alle in denzelfden staat verkeeren, worden zij, voor zooveel noodig, teruggebracht in den staat, waarin zich het minst ver gevorderde geding bevindt.

Artikel 154.

De gevoegde rechtsgedingen vormen van het oogenblik, waarop de voeging uitgesproken wordt, één geding.

< )p bewijs, in een der gevoegde geding-en vóór de voeging ter terechtzitting verkregen, wordt in de gevoegde gedingen geen recht gedaan.

Artikel 155.

Het gerecht kan te allen tijde, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, de gevoegde gedingen splitsen.

Artikel 156.

Indien het verzoek om verlof tot tusschenkomst of tot splitsing in den loop van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting gedaan wordt, schorst het gerecht de behandeling van het rechtsgeding, ten einde onverwijld de aanwezige partijen en, zoo de verzoeker geen partij is, ook dezen te hooren.

Het rechtsgeding blijft tot aan de uitspraak geschorst.

Artikel 157.

In alle andere gevallen kan het gerecht, alvorens oVer de tusschenkomst of de splitsing te beslissen, de partijen en, zoo de verzoeker geen partij is, ook dezen hooren.

Alvorens over de voeging te beslissen, kan liet gerecht eveneens de partijen in de te voegen gedingen hooren.

De voorzitter stelt onverwijld den dag voor het verhoor van de partijen en den verzoeker ter terechtzitting vast. De griffier brengt die dagbepaling ter kennis van de partijen en den verzoeker.

Artikel 158.

Bij liet. verhoor kan ieder der partijen en, zoo de verzoeker geen partij is, ook deze mondeling de gronden uiteenzetten, waarop hij de tusschenkomst, de voeging of de splitsing wenscht of bestrijdt.

Het gerecht beslist bij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie dagen na het verhoor of, indien dit niet plaats heeft, zoo spoedig mogelijk.

7de Afdeeling.

Van de schorsing van het rechtsgeding voor onbepaalden tijd.

Artikel 159

Indien de beslissing van het rechtsgeding afhankelijk is van den

Sluiten