Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 104.

In alle andere gevallen kan liet gerecht, alvorens over de schorsing te beslissen, de partijen hooien.

Alvorens over de hervatting van een geschorst geding te heslissen, kan het gerecht eveneens de partijen hooren.

De voorzitter stelt onverwijld den dag voor het verhoor van de partijen ter terechtzitting vast. ])e griffier brengt die dagbepaling ter kennis van de partijen.

Artikel 165.

Bij het verhoor kan ieder der partijen mondeling de gronden uiteenzetten, waarop li ij de schorsing of de hervatting wenscht of bestrijdt.

Het gerecht beslist bij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie dagen na het verhoor of, indien dit niet plaats heeft, zoo spoedig mogelijk.

8ste Afdeeling.

Van den afstand van het beroep, den dood en de verandering van den staat van partijen en het optreden van nieuwe vertegenwoordigers.

Artikel 166.

Niet-verschijning ter terechtzitting of afstand van beroep, gedaan nadat het onderzoek ter terechtzitting aangevangen is, heeft op den loop van het geding geenen invloed.

Het beroep vervalt voor dengene, die bij schriftelijke kennisgeving vóór den aanvang van liet onderzoek ter terechtzitting aan het gerecht mededeelt, dat het beroep ingetrokken wordt. Artikel 97, lid 1 en 2, vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 167.

Indien hangende het rechtsgeding eene bekwame partij onbekwaam, of eene onbekwame bekwaam wordt, in rechte te staan, of indien de vertegenwoordiger eener partij door eenen nieuwen wordt vervangen, loopt liet rechtsgeding onafgebroken door.

De bekwaam geworden partij treedt voor het vervolg zelve op.

Voor de onbekwaam geworden partij treedt voor liet vervolg haar vertegenwoordiger op.

De nieuwe vertegenwoordiger vervangt den vroegeren.

Artikel 168.

Indien hangende het rechtsgeding een der partijen overlijdt, loopt het rechtsgeding onafgebroken te haren name door.

Sluiten