Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ode Afdeeling.

Van het bewijs.

Artikel 169.

De rechter doet, naar vrije overtuiging, recht op de bewijsmiddelen en deskundigen-verklaringen, die bij de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting te berde gebracht zijn.

Artikel 170.

Bescheiden worden geacht bij de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting te berde gebracht te zijn:

1°. indien te hunnen aanzien artikel 122b toegepast is;

2°. indien de rechter in den loop der behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting verklaart, dat zij een onderwerp van bespreking uitmaken.

De rechter spreekt de onder n°. 2 bedoelde verklaring niet uit, indien eene der ter terechtzitting aanwezige partijen zich daartegen verzet.

Artikel 171.

Voorschriften, krachtens welke een administratief orgaan een feit onder zekere voorwaarden voor bewezen moet, mag of niet mag houden, zijn slechts verbindend, voor zoover zij zijn vervat in eene wet, eenen algemeenen maatregel van bestuur, eene provinciale verordening of een provinciaal reglement voor een waterschap, veenschap of veenpolder.

Artikel 172.

Voorschriften, krachtens welke een administratief orgaan eene wet of een wettelijk voorschrift moet, mag of niet mag toepassen, indien eenig feit naar het oordeel van een in die voorschriften aangewezen persoon aanwezig is, zijn slechts verbindend, voor zoover ?.ij zijn vervat in eene wet, eenen algemeenen maatregel van bestuur, eene provinciale verordening of een provinciaal reglement voor een waterschap, veenschap of veenpolder.

Artikel 173.

Voorschriften, krachtens welke een administratief orgaan eene wet of een wettelijk voorschrift moet, mag of niet mag toepassen, indien eenig feit naar zijn oordeel aanwezig is, zijn slechts verbindend, voor zoover zij zijn vervat in eene wet, eenen algemeenen maatregel van bestuur, eene provinciale verordening of een provinciaal reglement voor een waterschap, veenschap of veenpolder.

Sluiten