Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 174.

Feiten, die van algemeen e bekendheid of den rechter uit eigen waarneming ter terechtzitting bekend zijn, behoeven niet bewezen te worden.

10de Afdeeling.

Van de beraadslaging en de beslissing.

Artikel 175.

Het gerecht beraadslaagt en beslist in raadkamer.

De raadkamer wordt gehouden terstond na afloop, hetzij van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting, hetzij van de terechtzitting, waarop die behandeling heeft plaats gehad, tenzij het gerecht een ander tijdstip daarvoor bepaalt.

Artikel 176.

Indien het gerecht den dag, voor de uitspraak der beslissing bepaald, wijzigt, brengt de griffier de nieuwe dagbepaling ter kennis van de partijen.

In geen geval mag de uitspraak later dan drie weken na het sluiten van het onderzoek plaats hebben.

Indien de uitspraak niet binnen drie weken na het sluiten van liet onderzoek plaats heeft, wordt het rechtsgeding opnieuw ter terechtzitting behandeld.

Artikel 177.

In hetzelfde rechtsgeding hebben dezelfde leden zitting bij de behandeling ter terechtzitting en de daarop volgende beslissing.

Wordt na den aanvang van de behandeling ter terechtzitting de raadkamer onvoltallig, hetzij voor goed, hetzij tijdelijk, terwijl uitstel niet raadzaam is, dan wordt zij aangevuld en de zaak opnieuw ter terechtzitting behandeld.

Artikel 178.

Alvorens de gegrondheid van het beroep te onderzoeken, gaat het gerecht na, of het bevoegd is, van het beroep kennis te nemen en vervolgens, of het beroep ontvankelijk is.

Indien liet gerecht bevindt, dat het onbevoegd is van het beroep kennis te nemen of dat het beroep niet-ontvankelijk is, verklaart het zich onbevoegd of het beroep niet-ontvankelijk.

Artikel 179.

Indien liet gerecht bevindt, dat de voorzitter de artikelen 92 of 93 niet toegepast heeft, doet het alsnog, wat de voorzitter had behooren te doen.

Sluiten