Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

appellant schriftelijke of mondelinge inlichtingen omtrent liet beroepschrift te vragen.

De inlichtingen worden binnen den door den voorzitter bepaalden termijn verstrekt.

Artikel 205.

Indien het liooger beroep niet is ingesteld overeenkomstig de voorschriften der artikelen 198 en 200, noodigt de voorzitter den appellant uit, het gepleegd verzuim binnen eenen bepaalden termijn te herstellen, tenzij het liooger beroep om andere redenen kennelijk nietontvankelijk is.

Artikel 206.

Indien het hooger beroep kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, kan, bij beschikking, het gerecht het hooger beroep niet-ontvankelijk verklaren of de aangevallen uitspraak bevestigen.

Indien artikel 205 toegepast is, beschikt het gerecht niet, voordat de door den voorzitter bepaalde termijn verstreken is.

Indien meer dan ééne partij binnen den daarvoor bepaalden termijn hooger beroep ingesteld heeft, wordt de niet-ontvankelijkheid van het hooger beroep niet bij beschikking uitgesproken, tenzij het ten aanzien van alle appellanten niet-ontvankelijk is.

Artikel 207.

Met toestemming van zijne medeleden kan de voorzitter van het gerecht alleen de in het voorgaand artikel bedoelde beschikking wijzen.

De toestemming der medeleden wordt in de beschikking vermeld.

Artikel 208.

Tegen de beschikking, in artikel 206 bedoeld, kan de appellant, binnen veertien dagen na den dag, waarop zij is gewezen, verzet doen bij het gerecht, dat haar gewezen heeft.

Tengevolge van dat verzet vervalt de beschikking, tenzij het verzet nietig verklaard wordt.

Het verzetschrift moet, op straffe van nietigheid, onderteekend zijn. De artikelen 195, lid 2, 198, lid 2, en 199 vinden overeenkomstige toepassing.

Alvorens het gerecht een verzet nietig verklaart, stelt de voorzitter dengene, die verzet gedaan heeft, in de gelegenheid, linnen eenen bepaalden termijn het gepleegd verzuim te hei-stellen.

Tegen nietigverklaring van het verzet staat geene lioogere voorziening open.

Artikel 209,

Indien een ingesteld hooger beroep niet bij beschikking afgedaan of eene beschikking ten gevolge van verzet vervallen is, doet de voor-

Sluiten