Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van vonnissen of arresten, die niet zijn eindvonnissen of -arresten, kan de vernietiging tegelijk niet die van de einduitspraak worden verzocht.

Artikel 249.

De vernietiging wordt verzocht op grond, dat, 11a de behandeling ter terechtzitting in eersten aanleg of, indien liet geding in hooger beroep ter terechtzitting is behandeld, 11a die in hooger beroep, feiten aan het licht gekomen zijn, destijds den rechter onbekend, die, op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen, ernstigen twijfel doen ontstaan aan de juistheid der uitspraak.

Indien het rechtsgeding in eersten aanleg of in hooger beroep niet ter terechtzitting behandeld is, wordt de vernietiging verzocht op grond, dat, 11a de inzending van het klaagschrift of het beroepschrift, feiten aan liet licht gekomen zijn, die, op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen, ernstigen twijfel doen ontstaan aan de juistheid der uitspraak.

Artikel 250.

])e vernietiging wordt verzocht aan het gerecht, dat de aangevallen uitspraak gewezen heeft.

Zij wordt verzocht binnen twee jaren 11a den dag, waarop de aangevallen rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gegaan ia.

Artikel 251.

De vernietiging wordt verzocht door het inzenden van een verzoekschrift tot vernietiging ter griffie van het bevoegd gerecht.

Artikel 87 vindt overeenkomstige toepassing.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid:

1°. is het verzoekschrift met redenen omkleed;

2°. bevat- het eene opgave der bewijsmiddelen, waaruit de nieuwe feiten blijken kunnen;

3°. gaat het vergezeld van zooveel afschriften als er, behalve den inzender, partijen in liet geding tot vernietiging zijn, en van een authentiek afschrift van de aangevallen uitspraak;

4°. wordt liet door eenen advocaat of eenen procureur namens den verzoeker onderteekend.

Artikel 252.

In liet geding tot vernietiging vormen degene, die liet verzoekschrift ingezonden heeft, en zij, die met hem partij geweest zijn in het geding, door de aangevallen uitspraak beslist, de partijen.

Artikel 253.

De rechter of, indien het verzoekschrift bij een college ingezonden is, de voorzitter doet den griffier onverwijld een afschrift van liet verzoekschrift aan de andere partijen toezenden.

Sluiten