Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE BOEK.

EENIGrE TITEL,

Van de rechtskracht en de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken.

Artikel 275.

Een rechter kan de door hem gewezen uitspraak niet meer wijzigen.

Artikel 276.

Het gezag van eene rechterlijke uitspraak reikt niet eerder dan liet onderwerp der beslissing.

Artikel 277.

\ oor zoover eene rechterlijke uitspraak, een besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief orgaan wettig of onwettig \ erklaart, bindt zij elk en een iegelijk.

^ 00v zoover eene rechterlijke uitspraak eene veroordeeling om te doen of te besluiten inhoudt, bindt zij enkel degenen, die zij veroordeelt.

"V oor zoover eene rechterlijke uitspraak een besluit vaststelt, bindt zi;, als ware het besluit genomen door liet administratief orgaan, in welks plaats de rechter het vastgesteld heeft.

Artikel 278.

Besluiten van administratieve organen of gedeelten daarvan, die eene rechterlijke uitspraak onwettig verklaart, worden geacht nimmer bestaan te hebben.

De tenuitvoerlegging van een onwettig verklaard besluit wordt gestaakt. °

Artikel 279.

Besluiten, genomen tot tenuitvoerlegging van een besluit of van een deel van een besluit, dat bij rechterlijke uitspraak onwettig verklaard is, worden ingetrokken.

Artikel 280.

Het administratief orgaan, in welks plaats de rechter een besluit heeft vastgesteld, is bevoegd de rechterlijke uitspraak, met eerbiediging liaier bindende kracht, in te trekken of te wijzigen, voor zoover zoodanige intrekking of wijziging niet terugwerkt.

Artikel 281.

Om redenen van algemeen belang is de rechter bevoegd, in zijne uitspraak hetzij te bepalen, dat de onwettigverklaring van een besluit

Sluiten