Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvattingen breken zich telkens baan en de inwerking van vreemde rechten doet zich sterker gevoelen.

In doorsnee is iemand van om de vijfenzestig' of zeventig het punt genaderd, waarop hij de volledige voeling- met het leven begint te verliezen. Hij begint langzamerhand zijn gedachtenkring te sluiten, voor hetgeen jongere generaties bezig zijn voort te brengen. De ouderdom wordt eene remmende kracht. En het weerstandsvermogen, voor de vlugge afdoening van zwaren arbeid vereischt, neemt doorgaans in evenredigheid met de jaren af.

Onder onze eerste magistraatspersonen vindt men er zeker meer dan een, die in lioogen ouderdom nog de volle geestkracht van den mannelijken leeftijd heeft behouden. Maar sieraden onzer magistratuur, zijn zij tevens uitzonderingen. En als zij van de rechterlijke macht afscheid moesten nemen, zou hunne loopbaan niet eindigen, maar opnieuw beginnen. Gelijk meer dan een voortreffelijk hoogleeraar, die om zijnen leeftijd de gehoorzalen der universiteit verlaten moest, zouden zij, in vrij gekozen werkkring, het gemeenebest met hunne rijpe ervaring en diepe kennis anders, maar zeker niet. minder uitstekend, gaan dienen.

§ 15. Reorganisatie van de bestaande rechterlijke macht en organisatie van den administratieven rechter.

No. 1. Vyf maatregelen tot verbetering van den bestaanden toestand en tot organisatie van den administratieven rechter.

De reorganisatie van de rechterlijke macht, die tevens is de organisatie van den administratieven rechter, bestaat uit het samenstel der volgende maatregelen:

1°. het salaris van de rechterlijke ambtenaren wordt — behoudens uitzonderingen met f 1000 verhoogd.

Het maximum wordt in vijf tweejaarlijksche verhoogingen van f200 bereikt. Slechts de rechters en officieren in Amsterdam en in Rotterdam komen onmiddellijk op hun maximum van f4000 (resp. f5000 voor president en officier) te staan. (Yg. artt. 10 vlg. Ontw. III).

2°. de leden van den lioogen raad, griffiers en leden van het parket inbegrepen, die den vollen ouderdom van 70 jaar, en alle andere rechterlijke ambtenaren, die den vollen ouderdom van G5 jaar bereiken, worden ontslagen. (Yg. artt, 12a en 114 vlg. Ontw. (R, O.) II).

3°- de hoogte raad spreekt voortaan in alle zaken recht met vijf leden, de hoven oordeelen voortaan met drie leden (artt. 72 en 100 Ontw. (R. O.) II).

4°. doctoren in de rechts- of in de rechts- en staatswetenschap zijn tot leden van rechterlijke colleges benoembaar (artt. 48, 64, 8G Ontw. (R. O.) II).

Er wordt bij den hoogen raad, bij ieder hof en bij iedere rechtbank, eene kamer voor administratieve zaken gevormd (artt. 46a, 61a, 83a Ontw. (R, O.) II).

De leden der administratieve kamer zijn, behoudens uitzonderingen,

Ontw. Adm. ftechtspr. q

Sluiten