Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met liet enkele doctoraat in de rechtswetenschap als met het dubbele doctoraat genoegen. De Kroon is immers niet vrij, naar 'willekeur, in een college openkomende plaatsen met doctoren in de rechtsof in de rechts- en staatswetenschap aan te vullen. In de administratieve kamers nemen doctoren in de rechts- en staatswetenschap, in de andere doctoren in de rechtswetenschap zitting. Zoo wordt uitdrukkelijk voorgeschreven (a.rtt. 46b, 61 b en 835, Ontw. II). En tenzij het uitvoerend gezag deze bepaling voor niet geschreven zou willen houden, is het derhalve verplicht, bij voorkomende vacatures, den candidaat te benoemen, die blijkens zijnen graad de voor den te verrichten arbeid vereischte kundigheden bezit.

In de toekomst zal dus niet meer, g'elijk thans, elk lid van een college in alle kamers kunnen plaats nemen. Er zal, tot op zekere hoogte, eene afscheiding tusschen de verschillende kamers worden opgericht. Maar de afscheiding is niet volkomen. Zij bestaat vooreerst in het g'eheel niet voor hen, die èn doctor in de staatswetenschap èn doctor in de rechtswetenschap zijn. En bovendien, wie slechts het enkele doctoraat in de rechtswetenschap behaalde, kan, met toestemming van den Minister van Justitie, ook in de administratieve kamers plaats nemen (artt. 465, 615 en 835 Ontw. II). Het gehalte der te benoemen rechters zou er toch onder lijden, als doctoren in de rechtswetenschap, die zich op het terrein van liet publieke1 recht eenen goeden naam verwierven, steeds voor den eersten den besten doctor in de rechts- èn staatswetenschap de vlag moesten strijken. Of om algemeener te spreken, het ware formalistisch, de kundigheden van gegradueerden uitsluitend naar het aantal hunner graden af te meten.

No. 5. Vorming van administratieve kamers bij den hoogen raad en de gerechtshoven zonder versterking van personeel.

De beperking van het ledental, waarmede de hooge raad en de hoven voortaan zullen rechtdoen, spaart zooveel personeel uit, dat ieder college, zonder versterking te ondergaan, naast eene burgerlijke en eene strafkamer nog eene administratieve kamer kan vormen. Aan den anderen kant zullen hoogst waarschijnlijk zoovele leden van den hoogen raad en de gerechtshoven, die bij de invoering der nieuwe wetgeving de voorgestelde leeftijdsgrens reeds overschreden hebben, met de volle wedde als pensioen hun ontslag nemen, dat er ongeveer zoovele nieuwe leden benoemd zullen moeten worden, als er voor de inlichting van de nieuwe administratieve kamers zullen noodig zijn. De invoering der administratieve rechtspraak zal dientengevolge zelfs zonder tijdelijke verhooging van het ledental dier colleges kunnen plaats hebben. De openvallende plaatsen zullen eenvoudig met doctoren m de rechts- en staatswetenschap of publiekrechtelijk ontwikkelde doctoren in de rechtswetenschap worden bezet, In het mogelijke geval, dat de vrijwillige pensiomieermg hier of daar niet voldoende ruimte zou maken, zal tijdelijk de formatie boven de feitelijk noodzakelijke sterkte worden uitgebreid. De ontworpen wet, regelende de samenstelling der gerechten enz., laat daartoe voldoende vrijheid van beweein»' Yg. artt. 1—3 Ontw. III en M. v. T. daarop § 3

Sluiten