Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. (J. De administratieve kamers der rechtbanken. Alleenrechtspraak.

De rechtbanken worden de gewone administratieve rechter in eersten aanleg". Daar op haar personeel niet bezuinigd wordt, zal het getal harer leden verhoogd moeten worden. Hoe groot die verhooging- behoort te zijn, hangt van liet aantal doctoren in de rechts- en staatswetenschap af, waarmede de rechtbanken in administratieve zaken zullen rechtspreken. Werd het voorbeeld, dat de rechterlijke organisatie voor burgerlijke en strafzaken geeft, gevolgd, zoo zouden de nieuwe kamers drie leden moeten tellen. Er zouden dan ongeveer vijf en zeventig nieuwe rechtersplaatsen geschapen moeten worden.

Het is echter onmogelijk, behalve de twintig nieuwe raadsheeren voor de hoven en den hoogen raad, nog zoovele bekwame rechters te vinden, hoe hoog' men liun salaris ook opdreef. Ze zijn er eenvoudig niet. Groed onderlegde juristen, in het publieke recht thuis, zijn hier te lande scliaarsch en zullen het vooreerst nog wel blijven. Zelfs de meest overtuigde voorstanders van collegiale rechtspraak, die het kosten-argument — alleenrechtspraak geeft een jaarlijksche besparing van ongeveer twee ton - - niet' zou overtuigen, zullen voor dit feit moeten zwichten. Niets is immers verderfelijker voor het gehalte van een vonnis dan de medewerking van onbekwame krachten.

Op deze overwegingen steunt de voorgestelde bepaling, dat de administratieve kamer der rechtbank slechts uit één lid zal bestaan (art. 59a Ontw. R. O. II). Het gevaar der alleenrechtspraak is hier bovendien zeer gering-. Alle einduitspraken, door rechtbanken in administratieve zaken gewezen, zijn appellabel (art. 193 Ontwerp). De kosten van een appèl-procedure zijn bovendien luttel. Wie in de uitspraak van den enkelen rechter geen vertrouwen stelt, kan haai- dus al heel gemakkelijk door het hof, een college, laten controleeren.

En als nu eens het getal appellen zeer hoog, bijv. hooger was dan in strafzaken, wat nood? Er bleef dan nog altijd een dubbel voordeel. De hoven werden vooreerst ontlast van de talrijke beroepen, zonder redelijken grond ingesteld, die de uitspraak der eerste instantie voorgoed pleegt te begraven. De rechtzoekenden zouden bovendien dan toch nog altijd hunne getuigen en deskundigen voor eenen rechter kunnen brengen, dien zij dicht bij de hand hebben. Op het bewijs, in eersten aanleg geleverd, zal immers doorgaans, ook in hooger beroep, word-n recht gedaan. Getuigen en deskundigen zouden de groote reis naar een meer verwijderd hof dus slechts bij uitzondering behoeven te maken.

§ 16. Financieel verband tusschen de administratieve rechtspraak en de rechtspraak in ongevallenzaken.

Zooals later (§§ 37 en 38) zal worden aangetoond, maakt de invoering der administratieve rechtspraak de raden van beroep voor ongevallenzaken en den centralen raad overbodig. Het appèl op den ceutralen raad kan worden overgebracht op de hoven, behoudens ■ ter verzekering van de eenheid der rechtspraak cassatie-beroep op den

Sluiten